Adorp informeert

Selecteer pagina

Dorpsbelangen heeft begin dit jaar twee bijeenkomsten georganiseerd met alle verenigingen over besteding van het dorpsbudget, waarbij nadrukkelijk naar voren kwam om aandacht te besteden aan de begraafplaats rondom en achter de kerk. Op het oude gedeelte zijn de graven bijna allemaal in vervallen staat, waarvan een aantal zeer ernstig. De paden zijn vergroend, de entree van de begraafplaats is langs de oudere graven en biedt een trieste aanblik. Achter het oude is een nieuw gedeelte waar nog ruime grafplaatsen mogelijk zijn. Tussen het oude en het nieuw gedeelte is ruimte vrijgemaakt als strooiveld.

Overleg
Dorpsbelangen, Historische kring Ubbega en de Beheerscommissie Kerk Adorp  zijn over de begraafplaats in gesprek met de gemeente Het Hogeland. HH is de eigenaar van de begraafplaats, maar de graven zijn eigendom van de nabestaanden. Vertegenwoordiger namens de gemeente is dhr. Steur, ook hij beaamt de treurige staat van de monumenten zoals hij de graven noemt. De gemeente heeft een groot onderhoud van graven op een begraafplaats niet in de begroting staan en dhr Steur voorziet voor de komende jaren weinig financiële mogelijkheden voor herstel van graven. Voor herstel van sommige monumenten mag je wel rekenen op een kostensom van €5000.

Acties
Tijdens de bijeenkomst in juni wees dhr Steur op de staat van de bomen rondom de begraafplaats. Dorpsbelangen heeft geïnventariseerd wat halfverharding van de paden zal gaan kosten. De Historische kring heeft een artikel geplaatst in de Diepgang over de begraafplaats.
In overleg met de dhr Steur kwam  de volgende actievolgorde naar voren:
-Inventarisatie van de staat van bomen; als dat aanleiding geeft tot snoei of rooien dit in de eerst plaats uit te voeren. Dat valt onder de post groenonderhoud.
-Halfverharding van de paden. Voorlopig is het gemeentelijk beleid vergroening van de paden. Hierover is nader overleg mogelijk met het dorp over de inrichting van de begraafplaats. Evenzo de financiering.
-Data inventarisatie van graven en de eigendomsrechten. In hoeverre mag men overgaan tot herstel van de graven? Zo nodig waar kan eventueel geruimd worden? Privacy wordt hierbij in acht genomen.
Klein herstel kan dan door vrijwilligers uitgevoerd worden maar voor groot herstel zal toch professionele hulp ingezet moeten worden. Mogelijkheden tot financiering worden nader onderzocht in NCG projecten als  “”Kerken In Het Groen”” en “”Toukomst””.

Rapportage bomen onderzoek
In augustus en september 2020 heeft Stedelijk Groen bv in opdracht van gemeente Het Hogeland een visuele boom-veiligheidscontrole uitgevoerd bij 38 bomen (20 wittepaardenkastanjes, 15 gewone essen, 2 gewone platanen en 1 zwarte els) rond/nabij de kerk en het aanpalende kerkhof, gelagen aan de Torenweg te Adorp.
Tijdens de beoordeling is naar voren gekomen dat 28 bomen conditioneel als goed zijn beoordeeld en 8 bomen over een verminderde (redelijke) conditie blijken te beschikken.
Daarnaast beschikken 2 bomen over een matige conditie. Bij 1 boom zijn vruchtlichamen van een zwam geconstateerd, terwijl 1 boom een mogelijke zwamaantasting zou kunnen hebben.
Bij 8 gewone essen is een lichte aantasting van essentaksterfte geconstateerd, daarnaast is bij 7 witte paardenkastanjes Kastanjebloedingsziekte geconstateerd. Geadviseerd wordt:
– 23 bomen te snoeien,
– 9 bomen te onderwerpen aan een Nader technisch Onderzoek (NTO),
– Alle witte paardenkastanjes in de periode oktober-december te controleren op de aanwezigheid van de gewone oesterzwam,
– Alle witte paardenkastanjes in de periode november-maart te controleren op de aanwezigheid van het fluweelpootje,
– Het bestand witte paardenkastanjes jaarlijks te inspecteren

Zie ook voorgaande artikelen:
https://adorp.com/onderhoud-kerkhof-adorp-door-mans-schepers-in-de-diepgang/

https://adorp.com/dorpsbudget-adorp-hoe-gaan-we-met-dorpsbudget-2020-om/

Voor nadere toelichting van het onderzoek wordt het rapport als bijlage toegevoegd.