Adorp informeert

Selecteer pagina

De herinrichting van Sauwerd heeft als belangrijkste doelen de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Wat betreft de verkeersveiligheid beoogt de provincie een meer herkenbare weg voor de weggebruikers, minder conflictpunten, een betere en meer duidelijke inrichting van de kruispunten/kruisingen en het omlaag brengen van snelheidsovertredingen. Daarnaast als onderdeel van het verbeteren van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, vermindert de geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer, kunnen voetgangers beter en veiliger oversteken en wordt een herkenbaar dorpshart gecreëerd.

De Dorpskern
De dorpskern binnen Sauwerd wordt meer ingericht als verblijfsgebied. De hoofdrijbaan wordt voorzien van geluid reducerend en reflecterend asfalt. De voet- en fietspaden worden met klinkers bestraat en hebben een enigszins afwijkende kleur om het onderscheid te accentueren. Het voet- en fietspad wordt gekwalificeerd als ‘Shared Space-gebied’. Dit houdt concreet in dat bij gebrek aan ruimte op het voetpad, een voetganger gebruik mag maken van het fietspad en andersom.

Rouwstoet
In de huidige situatie maakt de rouwstoet gebruik van de hoofdrijbaan (N361). Om deze situatie te verbeteren wordt het voet- en fietspad aan de oostzijde van de hoofdrijbaan geschikt gemaakt voor een rouwstoet met lijkwagen. Het voet- en fietspad wordt verbreed met grasbetontegels tot aan de begraafplaats.

Aansluiting Stationstraat
Binnen de herinrichting van Sauwerd is in de plannen een rotonde opgenomen ter hoogte van de Stationsstraat. Vanwege nog af te ronden procedures is de benodigde grond voor de aanleg van deze rotonde nog niet in eigendom van de provincie Groningen. Om de herinrichting hierdoor niet onnodig te vertragen, is ervoor gekozen de Stationsstraat alvast – tijdens de werkzaamheden in 2020 – aan te sluiten op de provinciale weg. Deze aansluiting wordt vormgegeven conform de geldende ontwerprichtlijnen. Na het aansluiten van de Stationsstraat op de N361 wordt zowel de noordelijk aansluiting van de Plantsoenweg alsook de zuidelijke aansluiting op de N361 verwijderd. De zuidelijke gelegen aansluiting van de Plantsoenweg op de N361 zal eerst alleen tijdelijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en bromfietsers kunnen daarentegen nog wel gebruik blijven maken van deze zuidelijke aansluiting. Zodra de aansluiting op de Stationsstraat gerealiseerd is wordt de zuidelijke aansluiting definitief verwijderd. Het verwijderen van deze aansluitingen beoogd een gunstig effect op de verkeersveiligheid en de doorstroming van het doorgaande verkeer.

Oversteekplaatsen
De huidige oversteekplaatsen voor (brom)fietsers worden veiliger ingericht. Het betreft de navolgende locaties: Munikkeweg, Hekkumerweg, Klein – en Groot Wetsinge. Hier worden veilige fietsoversteken gecreëerd door de aanleg van middengeleiders.

Bushaltes
Binnen de dorpskern van Sauwerd wordt de westelijke gelegen bushalte verplaatst in zuidelijke richting zodat een haltepaar ontstaat ter hoogte van de aansluiting met de Stationstraat. De bushaltes worden geplaatst in de directe nabijheid van de toekomstige rotonde. Dit is overzichtelijker voor de weggebruiker en de bushaltes worden daarmee toegankelijker gemaakt.
De bushaltes nabij de Munikkeweg en de Hekkumerweg komen geheel te vervallen.

Voor meer informatie en reacties zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-15927.html