Adorp informeert

Selecteer pagina

Vanaf maart 2020 waren wij allen in de ban van de pandemie corona. Nu bijeenkomsten weer mogelijk zijn nodigt Dorpsbelangen u graag uit voor gesprek over actuele zaken/onderwerpen in Adorp. Dorpsbelangen publiceert de meeste stukken als bijlage bij deze uitnodiging, er is geen leestijd tijdens de vergadering. Alle bewoners zijn welkom.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
29 maart 2022 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur

Agenda

1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Verslag algemene ledenvergadering 2 april 2019 (zie bijlage)
4.   Jaarverslag 2019/2020/2021 (zie bijlage)
5.   Verslag kascommissie: Floor van de Werfhorst en Gaby Schuurmans
– verkiezing nieuwe kascommissie
6.   Financieel verslag penningmeester 2019, 2020, 2021
– Begroting 2022
7.   Huishoudelijk reglement  zie  Huishoudelijk Reglement
8.   Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Sijbrand Stratingh en Yke de Jong

Pauze

9.   Ontwikkeling ’t Stee
10. Ontwikkeling De molen
11. Ontwikkeling Begraafplaats
12. Rondvraag
13. Sluiting

Namens het bestuur,
Jouk Huisman
Secretaris

Verslag jaarvergadering 2019

Jaarverslag 2019-2020-2021