Adorp informeert

Selecteer pagina

Op maandag 15 juni heeft Dorpsbelangen een bijeenkomst gehad met dhr. Steur van gemeente Het Hogeland. Daarbij was ook vertegenwoordigd de Beheerscommissie van de Kerk Adorp. Opzet van deze ontmoeting was oriënterend over wat de mogelijkheden zijn voor aanpak van de begraafplaats. Aanleiding was een mogelijke subsidie van LBG voor projecten “Kerken in het groen”.

Wat betreft het weer was het een zeer ongelegen moment, het regende maar gelukkig bood de kerk schuilmogelijkheden. Samen met dhr Steur is er een rondgang over de begraafplaats gemaakt. Op het oude gedeelte zijn de graven bijna allemaal in vervallen staat, waarvan een aantal ook zeer ernstig. De paden zijn helemaal vergroend met doorschietend gras, het groenonderhoud heeft toen nog niet plaatsgevonden. Alles biedt een trieste aanblik, wat zeker niet uitnodigt voor een laatste rustplaats op deze begraafplaats.

   

Bij het nader overleg in de kerk gaf dhr Steur uitleg over de begraafplaatsen in HH, waarvan er 36 onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Gemeente HH is eigenaar van de begraafplaats in Adorp, ook de ruimte rondom kerk. De graven zijn grafrechtelijk eigendom van nabestaanden. Er heeft afgelopen jaren een inventarisatie van nabestaanden plaatsgevonden in gemeente Winsum. Nabestaanden zijn verantwoordelijk voor onderhoud van de graven voor zover de grafrechten daartoe strekken.

Het ruimen van een graf kost de gemeente ongeveer €2000.  Voor restauratie van een graf, zoals ze hier liggen, moet je rekenen op een gemiddeld bedrag van €5000. Ondergenoemd project van LBG “Kerken in het groen” biedt volgens dhr Steur weinig soelaas. LBG zal met deze financiering niet verder komen dan een inventarisatie. Het gaat daarbij om projecten tot €30000 waarvan maximaal 37% gesubsidieerd kan worden. Een groot onderhoud van deze begraafplaats zal deze projectfinanciering ver overstijgen.

Dorpsbelangen heeft vorig jaar een aanvraag gedaan bij gemeente HH voor BGS halfverharding van de paden op de begraafplaats. Helaas is dat niet gehonoreerd. Er is een beroep gedaan op een WLP potje van de gemeente. Toekenning heeft wel plaatsgevonden voor verharding van de paden op de natuurspeelplaats en voor de paden op de speelweide in Adorp.

De Beheerscommissie van de kerk maakt zich ernstig zorgen over de staat van de graven en het aanzicht van de begraafplaats. De Historische Kring Ubbega geeft hoge prioriteit aan onderhoud van de begraafplaats en restauratie van de graven. In de Diepgang is in een artikel geplaatst waarin aandacht is besteed aan de achterstallige onderhoud van de graven en trieste aanblik van de begraafplaats. Op de twee bijeenkomsten van Dorpsbelangen werd voor besteding van het dorpsbudget, het  onderhoud aan de begraafplaats als een speerpunt aangegeven bij een eerste inventarisatie.

Gemeente HH vindt draagvlak in het dorp belangrijk. Inzet van de gemeente is welwillend maar de beperking zit’m in de financiën, hiervoor is geen financiële ruimte gegeven in de huidige begroting . Inzet van vrijwilligers zou beperkt kunnen tot het opnieuw beletteren van de grafstenen maar restauratie zoals dat hier moet plaatsvinden vereist een professionele aanpak. Dhr Steur stelt het aan de orde binnen zijn afdeling. Hij maakt een rapport van dit bezoek en van de staat van de begraafplaats.

Voor onderhoud stelt Dorpsbelangen voor  om dit te faseren. Bijvoorbeeld in een eerste fase groot onderhoud aan de paden te doen met  halfverharding, dat is voor de gemeente een afweging van een eenmalige investering of telkens terugkerend onderhoud. Initiatief ligt bij de gemeente.

In een tweede fase kan het onderhoud van graven worden geïnventariseerd en een bijhorend financieringsplan worden gemaakt; misschien zijn hiervoor ook mogelijkheden bij de NCG. Initiatief ligt bij de gemeente. Een werkgroep vanuit het dorp kan hierbij betrokken worden.

Na de zomervakantie periode kunnen we een eerste reactie van de gemeente HH verwachten.

Voor nadere informatie:
Zie link voor begraafbeleid gemeente Het Hogeland Begraafbeleid en Beheerverordening 2020
Zie link voor project Kerken in het groen Kerken in het Groen