Adorp informeert

Selecteer pagina

Het bestemmingplan ’t Stee is door de gemeenteraad van de gemeente Het Hogeland op 9 december 2020 vastgesteld en is na een bezwaar- en beroepstermijn onherroepelijk geworden. Bij dit besluit is inbegrepen een BeeldKwaliteitsPlan dat is opgesteld door architectenbureau Skets in samenwerking met gemeente Winsum, Stichting Kuub, stedenbouwkundig bureau BugelHajema en Dorpsbelangen. Dit BKP is eveneens op 9 december door de raad vastgesteld. Voor het BKP zie 10 03 091220 01 1 Beeldkwaliteitsplan t Stee Adorp 4.95MB Document (raadsinformatie.nl)

Dorpsbelangen en de groencommissie ‘t Stee
Bij de vaststelling in 2020 is door de raad expliciet gevraagd om het uitvoeringsproces van dit project goed te communiceren met het dorp, specifiek met de buurtbewoners, en in goed overleg met Dorpsbelangen en de Groencommissie om dit plan tot uitvoer te brengen. Dat is door het college toegezegd. Zie https://youtu.be/oA1CCUUf_7w 
Met de buurt hebben inderdaad individuele keukentafelgesprekken plaatsgevonden en werd het BKP als basisplan voorgelegd aan de buurtbewoners. Gemeente HH heeft met Dorpsbelangen en de Groencommissie twee keer een overleg gehad waarbij de nadruk werd gelegd door de ambtenaren dat het gesprek zich beperkt tot de in te vullen groen. Woningen en percelen is een beslissing van de gemeente, de gemeente is eigenaar en voert uit, dat werd de toon van het overleg gedomineerd door de verantwoordelijke ambtenaar.

Na maanden van betrekkelijke stilte rondom de nieuwbouwplannen staat sinds 15 oktober nieuwbouwinformatie op Funda en op de website www.erfopdewierde.nl . Nu zitten Dorpsbelangen en de buurtbewoners erg omhoog met de plotselinge verkoop van 12 keer een twee onder-een-kap woning in het nu voorliggende ontwerp van Plegt-Vos onder de projectnaam Erf Op De Wierde. Goothoogtes komen op de tweede laag en als derde laag een kap, deze zijn veel te hoog voor de buurt en voor de privacy van de buurtbewoners. Het bouwvolume is voor een klein project in een dorp als Adorp veel te massaal, het karakter is meer stedelijk zoals van toepassing in Winsum, Bedum en Zuidhorn. Het ontwerp en bouwplan is niet in overstemming met het BKP.

Dorpsbelangen heeft samen met de groencommissie op donderdag 11 november een spoedoverleg gevoerd met wethouder Eltjo Dijkhuis en zijn ambtenaren. Het blijkt dat de gemeente na goedkeuring van het bestemmingsplan ‘t Stee, inclusief het beeldkwaliteitsplan, een volledig andere koers is gaan varen door met een projectontwikkelaar in zee te gaan en daar financiële afspraken mee te maken. Met een projectontwikkelaar in zee gaan is niks mee maar de ontwikkelaar en de bevoegde ambtenaren moeten zich wel houden aan de gemaakte besluiten van de gemeenteraad. In het spoedoverleg kwam geen duidelijkheid over de onderbouwing van het totaal gewijzigd plan. Rapportage van de welstandscommissie was een anderhalf A4 en de status was beoordeling vanuit een vooroverleg, het is dus nog geen definitief welstandsadvies. De welstandscommissie toetst aan de hand van bestemmingsplannen en bestaande regelingen. De Libau welstandscommissie was niet bekend met het BeeldKwaliteitsPlan.
Bij realisatie van dit plan zal ook voor de bouw van de 5 vrije sector woningen de bouwvoorwaarden als hoogte en het bouwvolume zeker aangepast worden aan het nu door PlegtVos beoogde bouwwijze. Libau-welstand spreekt zelfs van “Een typisch stedelijk uitbreidingsplan dat niet past bij een inbreidingsplan in een dorp als Adorp.”

Woningtypen volgens het BeeldKwaliteitsplan

Reactie Libau(Welstandscommissie)
“”Dat een wethouder zomaar beleidstukken die door de gemeenteraad vastgesteld zijn aan de kant schuift……..
Dat we bij de eerste beoordeling aan de hand van de verkeerde documenten beoordeeld hebben spijt ons zeer, ook bij de gemeente is men erg geschrokken. Dat er een beeldkwaliteitsplan voorligt is zowel bij de gemeente als ook bij Libau aan de aandacht ontsnapt. Het is te hopen dat het tot en herziening van het advies en in het verlengde daarvan tot een herziening van de plannen komt.””
Voor Dorpsbelangen is dit misverstand onacceptabel.

 

 

Beoogde 12 PlegtVos woningen

Er is zeven jaar gewerkt aan dit nieuwbouwplan. Belangrijke doelstelling was een breed aanbod van woningen, betaalbaar en levensloopbestendig. Maar ook starters moeten mogelijkheden in Adorp krijgen, dat kan in de nieuwbouw zelf maar ook als gevolg van doorstroming naar de nieuwbouw.

Publicaties en de raad Het Hogeland
De gemeenteraad is door Dorpsbelangen middels een brief ingelicht over de gang van zaken. Vanuit de raad zullen waarschijnlijk vragen gesteld worden aan het college van b&w van Het Hogeland over de gevolgde procedure en de wijziging op eerder genomen besluiten.
Ondertussen heeft DvhN ook een interview afgenomen en zal waarschijnlijk de gang van zaken gaan publiceren in de krant

PlegtVos, Erf Op De Wierde, ‘t Stee
Het is niet bekend hoe de deal is gemaakt tussen de gemeente en de projectontwikkelaar/bouwer PlegtVos. De gemeente was niet op de hoogte van de naamsverandering tot project Erf Op De Wierde, blijkbaar een initiatief van PlegtVos. Het is een naamsverandering dat op deze manier geen omgevings- of historische betekenis heeft voor het eerder voorgenomen naam van het bouwproject op ‘t Stee.

De inschrijving voor verkoop is gestart op woensdag 9 november en de toekenning aan potentiële kopers zal plaatsvinden op donderdag 18 november. De gemeente HH en de projectontwikkelaar verwachten meer dan voldoende belangstelling voor deze woningen.

Dorpsbelangen ervaart deze confrontatie nu met de gemeente als erg vervelend voor toekomstige bewoners die hun hoop hebben gevestigd op een mooie en ruime woning in Adorp. Dorpsbelangen zet zich toch in op een wijziging van het plan zodanig dat de woningen en de bouwkosten beter inpasbaar zijn voor doelgroepen zoals de opzet van het totale plan is bedoeld en in het bestemmingsbesluit is vastgelegd.