Adorp informeert

Selecteer pagina

De herinrichting van de provinciale weg N361 is vorig zomer 2019 niet van een leien dakje gegaan. De grootste problemen deden zich voor in het centrum van Adorp. Er is veel onduidelijkheid over toepassing van shared space op het fietspad, het behoud van de flitspalen staat ter discussie bij Openbaar Ministerie en er is grote ergernis over verlichting in het dorp. De veiligheid bij de oversteek bij ’t Witte Hoes is en blijft een aanhoudende zorg van ouders met hun kinderen op weg naar school.

Er is veel onrust in het dorp over de inrichting in de dorpskern. Shared space is uitgevoerd met suggestiekleuren voor fietsers en voetgangers. Borden voor verplicht fietspad en de shared space borden “”Samen delen wij dit pad”” voor fietsers en voetgangers spreken elkaar tegen. De onoverzichtelijke situaties bij de vier opgangen voor autoverkeer naar de provinciale weg maakt stilstand van de auto’s op het fietspad noodzakelijk dat weer kruist met het snelle fietsverkeer naar en van Groningen. Het belemmeren van het fietspad leidt tyot irritaties bij en confrontaties met de fietsers, de e-bikes en pedelics.
De geluidsreductie van het asfalt wordt door de buurtbewoners langs de provinciale verkeersweg wel als positief ervaren.

Werkgroep Veilig Oversteken en Dorpsbelangen hebben over deze punten, vanaf de uitvoering vorig zomer, gesprekken gevoerd met de projectleiding van de provincie. Dat heeft niet geleid tot snellere en betere uitvoering en zeker niet bevordering van de veiligheid in het dorp. Daarmee is het overleg in december tussen de partijen vastgelopen. De maat was vol, wgVO en DB gaan de problemen voorleggen aan de provinciale staten van Groningen en aan de gemeenteraad van Het Hogeland.

Dat was voor de verantwoordelijke gedeputeerde en portefeuillehouder mw. Gräper van de provincie Groningen voldoende reden om zelf in gesprek te gaan met vertegenwoordigers in het dorp. Zij maakte een afspraak op locatie in Adorp met wgVO en DB. De gesprekspunten werden aan haar voorgelegd en op zoek naar oplossingen zijn de volgende afspraken gemaakt:
1)-wgVO en DB leveren alsnog een groslijst met aandachtspunten aan voor de gedeputeerde, met het verzoek om daar waar suggesties zijn voor oplossingen deze graag toe te voegen
2)-de inrichting in Adorp met shared space is er op gericht dat fietsroute plus is gerealiseerd; zolang de nieuwe fietsroute er nog niet is moet er een tussenoplossing komen in Adorp voor het gebruik van het fietspad/shared space; voor alle gebruikers moet duidelijkheid komen voor het gebruik van deze ruimte
3)-er komt een onafhankelijk onderzoek naar shared space inrichting en de veiligheid in de dorpskern, formulering van onderzoek en keuze van onderzoeksbureau gaat in overleg met wgVO en DB;
4)-de gedeputeerde zal zich hard maken bij het OM voor blijvende handhaving van beide flitspalen; per slot van rekening laat ze haar eigen initiatief voor de roodlichtnegatie niet zomaar weer wegnemen, hetzelfde geldt voor de flitspaal op snelheid.

Met deze constructieve afspraken zijn vervolgens de partijen met goed perspectief voor de veiligheid in het dorp uit elkaar gegaan.