Adorp informeert

Selecteer pagina

Met de herindeling naar gemeente Het Hogeland zijn de bestuurlijke lijntjes naar de dorpen veranderd. Dorpencoördinatoren verzorgen de contacten met het verenigingsleven en de dorpsverenigingen. Voor het dorpengebied van de voorgaande gemeentes is er een gebiedswethouder als eerst aanspreekbaar persoon. Na het vertrek van wethouder Harmannus Blok is Theo de Vries de gebiedswethouder voor de dorpen van oud gemeente Winsum. Dorpsbelangen heeft verzoeken ingediend, in nauw overleg met de dorpencoördinator, voor een gesprek met de gebiedswethouder over de begraafplaats, voor een gesprek met de burgemeester met name over ‘t Stee en voor een ontmoeting met het college over de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Nieuwbouw ‘t Stee
Dorpsbelangen Adorp heeft de ontwikkeling van het nieuwbouwplan ’t Stee hoog in het vaandel staan. Vanaf 2013 is het terrein beschikbaar, in 2017 is door Dorpsbelangen een plan opgezet met Kuub voor een CPO project. Gemeente HH heeft de regie overgenomen maar bewoners van Adorp en Dorpsbelangen zijn zeer ontevreden over het verloop van het tijdpad.
De procedures zijn inmiddels allemaal geweest en er zijn geen belemmeringen om er te gaan bouwen. Toch wordt de uitgifte van de kavels weer uitgesteld van eerst voorjaar, daarna rondom de grote vakantie en nu naar eind 2021. De verwachting is dat in het voorjaar ’22 het gebied ’t Stee bouwrijp gemaakt zal worden. Dorpsbelangen heeft kenbaar gemaakt naar gemeente Het Hogeland dat deze ontwikkeling van ’t Stee op deze wijze niet in goed onderling overleg plaatsvindt.

Begraafplaats
Historische Kring Ubbegaheem en Dorpsbelangen hebben samen de draad opgepakt voor herstel van graven op de begraafplaats. Op de vrijdag en zaterdag bij NLDoet hebben meer dan 30 vrijwilligers hun bijdrage alvast geleverd door grafstenen te poetsen, zerken vrij te maken van onkruid en ander struikgewas. Dat gaf de begraafplaats en de graven al een aangenamer aanzien. Voor herstel van de gebroken grafzerken, aangetaste funderingen en uit elkaar gevallen hekwerken is een subsidie toegekend van de provincie in het project “Kerken in het Groen” voor graven ouder dan voor 1940. De initiatiefnemer moet zelf voor 2/3 deel aan cofinanciering zorgen. Tijdens bijeenkomsten van de verenigingen kreeg herstel van graven op de begraafplaats hoge prioriteit.
Landschapsbeheer Groningen heeft een inventarisatie gemaakt waarbij de kosten zijn geraamd op €38000. Met het dorpsbudget is de herstelbegroting voor 2/3 deel door cofinanciering gedekt. Gemeente Het Hogeland is eigenaar en beheerder van de begraafplaats. Op ambtelijk niveau is zowel de bijdrage van het dorpsbudget als een eigen bijdrage voor herstel geweigerd.

Bezoek van burgemeester
Kortom voldoende ongenoegen om eens met de burgemeester van HH een gesprek aan te gaan. Met inzet van de dorpencoördinator is een afspraak geregeld voor vrijdag 25 juni. De fysieke ontmoeting vond plaats in het gebouw Golden Stee met nog steeds in achtneming van de RIVM regels. De burgemeester benadrukte er een persoonlijk gesprek van te maken: “Julie mogen mij met Henk Jan aanspreken”.
Voorzitter Sijbrand Stratingh gaf een korte inleiding op wat er speelt in Adorp maar ook wat er inmiddels in het dorp is gerealiseerd met inzet van veel vrijwilligers. De speelweide is daar een goed voorbeeld van aldus de toelichting van Jouk Huisman. Speerpunten van dit bezoek zal toch komen te liggen bij de begraafplaats en ’t Stee.
De begraafplaats werd bezocht, de burgemeester was verbaasd over staat van verschillende graven en eveneens verbaasd over het verloop van financiële aanvraag. Daarover zal intern nog gesproken worden zonder verdere toezeggingen te kunnen doen.
Vervolgens werd een wandeling gemaakt naar het oude voetbalveld ’t Stee. De burgemeester sprak van een uitstekende locatie voor nieuwbouw op dit terrein, nam er kennis van de trage gang van zaken en betreurt dat. Zijn invloed op het ambtelijk proces en het tijdpad is echter gering, maar de nieuwbouw komt er want dat is bij raadsbesluit beslist.
Inbreiding is een gemeentelijke aangelegenheid. Een uitbreiding buiten de dorpskern is in eerste instantie een provinciaal proces en zal voor Adorp een nog langere weg zijn voor realisatie. Een aantal landerijen aan de Kruijerlaan zijn in gemeentelijk eigendom maar deze blijven als bestemming agrarisch gebruik in het buitengebied behouden.
De doorfietsroute langs Adorp werd nog even onder de aandacht gebracht van de burgemeester. Het plan is ontwikkeld door de provincie maar zal worden overgedragen aan de gemeente voor beheer en onderhoud. Rechtdoor op de fiets met zicht op de Martinitoren, dit pad heeft geen bewegwijzering nodig. Inzaaiing met bloemenzaad heeft inmiddels ook plaatsgevonden, het pad zal daarmee een kleurrijke omlijsting krijgen.

 

 

Burgerparticipatie en overheidsparticipatie volgens de nieuwe Omgevingswet 2022
In 2022 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. De omgevingswet bevat een breed spectrum aan regelgevingen die allemaal op elkaar afgestemd worden. Een belangrijk element dat in de nieuwe omgevingswet aan de orde komt is de rol van de overheid naar de burger, niet leidend maar dienstverlenend. Burgerinitiatieven meer gaan begeleiden en welke kanalen kun je als overheid vinden om de initiatieven van dorpsraden/dorpsbelangen mede te ondersteunen. ’t Stee en de begraafplaats zijn zo’n burgerinitiatief. Het Hogeland heeft meerdere malen een oproep gedaan in de publicaties Gemeentenieuws voor burgers en dorpsverenigingen om met het college in gesprek te gaan over Omgevingsvisie. De ontmoeting van Henk Supheert met wethouder Marianne Visser is daar een voorbeeld van, zie elders op deze site.
Dorpsbelangen had al goede ervaring met burgerparticipatie in de gemeente Winsum. Nu na de gemeentelijke herindeling zijn we teruggezet in de geschiedenis van participatie. Dorpsbelangen heeft aangegeven ook met het college mee te willen denken over de nieuwe Omgevingvisie.

Burgemeester Henk Jan Bolding zag na anderhalf uur ontmoeting met Dorpsbelangen terug op een goed gesprek en een nuttige rondgang door het dorp. Hij neemt de boodschappen mee en laat op korte termijn nog van zich horen. Zijn visitekaartje werd beschikbaar gesteld, de burgemeester gaf daarmee aan rechtstreeks bereikbaar te zijn voor Dorpsbelangen.