Adorp informeert

Selecteer pagina

Twee jaar lang heeft Dorpsbelangen Adorp samen met de Historische Kring Ubbega en Beheerscommissie Kerk Adorp zich ingezet voor een eenmalig herstel van cultuurhistorische graven op de algemene  begraafplaats van Adorp. Inzet van dorpsbudget is door gemeente HH afgewezen en dat is door het college als besluit vastgesteld. Afdeling Groen is niet bereid financiële medewerking te verlenen.  Hoop is nu nog gevestigd op de raad, of deze bereid is een motie in te dienen voor een wijziging van de tijdelijke regeling dorpsbudgetten om de financiering vanuit het dorpsbudget alsnog mogelijk te maken. Bij totale afwijzing van gemeente HH wordt de inzet door Dorpsbelangen voor de begraafplaats stopgezet en stort Dorpsbelangen de verworven cofinanciering van €23000  terug naar de subsidiënten. Met  veel teleurstelling voor de bewoners van Adorp en zeker ook de enorme teleurstelling voor de vrijwilligers die zich ingezet hebben tijdens NLDoet en de Burendag om de graven weer enig aanzicht te geven. Dorpsbelangen legt de bal bij gemeente Het Hogeland voor de toch noodzakelijke aanpak van de graven op de begraafplaats.

Dorpsbelangen en de procedure
Bij de start van het dorpsbudget van gemeente Het Hogeland in 2020 kreeg een aanpak van de begraafplaats hoge prioriteit. Eind 2020 kwam Dorpsbelangen bij Landschapsbeheer Groningen in aanmerking voor deelname aan het project “Kerken In het Groen”. Een inventarisatie door LBG leverde een kostenplaatje van €38000 voor eenmalig herstel van graven van voor 1940. Provinciale bijdrage aan subsidie in dit project is €13000. Om de financiering rond te krijgen is beroep gedaan op het Loket Leefbaarheid en deze schonk een bedrag van bijna €10000.
Gemeente Het Hogeland wees een aanvraag dorpsbudget af. Dorpsbelangen heeft een brief geschreven aan de raad, de raad was per slot van rekening initiatiefnemer van het dorpsbudget. Op dinsdag 2 november heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Theo de Vries van de afdeling Groenvoorziening en Theo de Vries is tevens  gebiedswethouder voor Adorp. De wethouder had niets te bieden. Op woensdag 3 november kreeg Dorpsbelangen de gelegenheid bij de raad van gemeente HH toelichting te geven. Hierbij waren aanwezig PvdA, CDA, GB en  Lokaal Sociaal. Enige hoop is nu gevestigd op de politiek (over 5 maanden volgt gemeentelijke verkiezing).

De begraafplaats en grafrechten
De algemene begraafplaats van Adorp is in eigendom van gemeente Het Hogeland.  Het kerkhof hoorde eerst bij de Hervormde Kerk van Adorp/Harssens. Het recht van begraven was gekoppeld aan het lidmaatschap van de kerk. Ook dominee-families als de Pickardts en Cannegieters zijn hier ten ruste gelegd. De begraafplaats in beheer van de kerk had in die tijd statuur.
Bij de overgang van de kerk naar de Stichting Oude Groninger Kerken in 1979 werd de begraafplaats overgedragen aan de toenmalige gemeente Adorp en is later overgegaan naar gemeente Winsum, weer later naar gemeente Het Hogeland. Het grafrecht is door de opeenvolgende eigenaars van de begraafplaats nogal verschillend gehanteerd.
“U moet zich ervan bewust zijn dat u niet zonder toestemming van erfgenamen eventuele wijzigingen kunt aanbrengen aan de graven en hekwerken” in de afwijzingsbrief van gemeente Het Hogeland is bij Dorpsbelangen overgekomen als Blijf Van De Graven af.

Klachten
Voor het indienen/melden van een klacht over de begraafplaats zie  Gebrek of schade aan gemeentelijk gebouw – Gemeente Het Hogeland