Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ heeft op dinsdag 17 januari , aanvang 20.00 uur, de jaarvergadering in dorpshuis Artharpe.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Bestuursverkiezing
  5. Verslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Verkiezing kascommissie
  8. Vaststellen contributies en vergoederingen/dienstenpakket
  9. Rondvraag
  10. Sluiting