Adorp informeert

Selecteer pagina

Het bestuur van de Vereniging van Volksvermaken Adorp nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 22 april a.s. om 20:00 in Atharpe.

Agenda Ledenvergadering:

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen jaarvergadering 2021
 • Financieel verslag van de penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar:

  • Matthijs ten Hove
   Verkiesbaar gesteld:
  •   Lisa Barnekow-Procee
 • Presentatie jaar & kermis programma 2022
 • Rondvraag & sluiting

We blijven meer bestuursleden nodig hebben!
Vind je het leuk om activiteiten te organiseren voor het dorp of tijdens de kermis mail dan naar vvvadorp@live.nl