Adorp informeert

Selecteer pagina

Dat de verkeerssituatie in Adorp serieus genomen wordt blijkt uit het feit dat de gedeputeerde van de Provincie Groningen, mw Fleur Gräper, de moeite neemt gesprekken aan te gaan met vertegenwoordigers in Adorp. Vanwege de corona geen fysiek bezoek maar een online gesprek met Dorpsbelangen en de werkgroep Veilig Oversteken.

Kenniscentrum Shared Space
In een voorgaand gesprek kwamen we gezamenlijk tot de conclusie om een onafhankelijk verkeersonderzoek te laten plaatsvinden over de nieuw aangelegde komtraverse in Adorp. Toen brak de corona crisis uit, thuiswerken en schoolgang hadden een beperking gelegd op de verkeersdruk. In september leek de verkeersgang weer voldoende voor een representatief verkeersonderzoek. De resultaten van dit onderzoek hebben wij via de site weergegeven onder Rapport verkeersonderzoek komtraverse Adorp | Adorp informeert .

Aanleiding voor het vervolggesprek is het rapport en de reactie vanuit Dorpsbelangen, zie hiervoor de bijlage. Brief aan gedeputeerde Graper -N361-evaluatie[39748]

Afspraken met de Provincie Groningen
1. Er komt een vervolgoverleg over de bebording Shared Space in de komtraverse Adorp.

2. Provincie stuurt rapportage van flitspaal Adorp met betrekking tot snelheidsovertredingen en roodlichtnegatie bij oversteekplaats ’t Witte Hoes.

3. Aankleding komtraverse krijgt meer sluiswerking zoals in Sauwerd, nu ook nog aan de noordzijde. Leilindes worden eveneens hier in Adorp geplaatst maar dan voornamelijk aan de westzijde. Deze mogen niet uitzicht belemmerend werken voor het opgaand verkeer. Met de afsluiting van Molenweg Noord zal er een druppel geplaatst worden aan de noordzijde.

4. Mw Gräper: Fietspad aan oostzijde blijft intact. Er komt geen omleiding fietsverkeer over Molenweg. Fietspad in het dorp wordt ontlast met de aanleg van de doorfietsroute.

5. Mw Gräper: Molenweg Noord open houden is onbespreekbaar. Dit blijft een onbegrijpelijke maatregel, het is nu eenmaal uitgesproken tot op het hoogste juridisch niveau. Ook zal de nieuwe omgevingswet met betrekking tot burgerparticipatie geen invloed meer kunnen uitoefenen op dit besluit. Landbouwverkeer moet straks oprijden en inrijden via Molenweg Zuid. Adorp heeft de argumenten, de provincie heeft hun rapporten voor onderbouwing. Veiligheid en onveiligheid zullen blijkbaar zichzelf moeten gaan bewijzen.

6. Eileen Blackmore van House of Design zal voor Adorp op zoek gaan naar een aankleding die herkenbaar is in alle volgende dorpen aan de provinciale weg. Dorpsbelangen heeft al aangegeven graag de weidevogels als landmark terug te zien in cortenstaal, met de grutto als nationaal symbool voor de Vogel des Vaderlands in het aangrenzende Reitdiepgebied.
De dorpskom is weliswaar enorm verbeterd maar tegelijk ook versteend geworden.
Bij ’t Witte Hoes valt nog wel wat op te fleuren met plantenbakken, bankjes en hanging baskets. Alles uiteraard in overleg met de betrokken buurtbewoners.
Achter ’t Witte Hoes zijn twee plantenringen geplaatst, het is onduidelijk hoe dit plan tot stand is gekomen. De obstakels moeten voorkomen dat het verkeer binnendoor gaat steken. Dit plan wordt herzien en dan wordt er ook gekeken naar de parkeergelegenheid ten behoeve van ’t Witte Hoes. 

Inrichting van de dorpskom Adorp zal mede afgestemd worden op plannen in het centrum van Sauwerd. Verder is de wens te kennen gegeven om de aankleding van de doorfietsroute en de bestaande fietspaden langs de provinciale weg op elkaar af te stemmen met wilde bloemenmengsels.

Voor meer informatie zie https://www.dropbox.com/s/exqse6sfsly4nie/N361-Wad-tot-Stad_Presentatie_Dorpen.pdf?dl=0