Adorp informeert

Selecteer pagina

Adorp, 25 mei 2020
Betreft: Verzoek namens gemeenschap Adorp tot het gedeeltelijk open houden van Molenweg Noord.

Aan College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Geacht college, geachte mw Fleur Gräper

Op 17 mei 2016 is de Provinciale Staten met een krappe meerderheid akkoord gegaan met uw voorstel betreffende de realisatie van de verbeteringsmaatregelen N361, de herinrichting van de dorpen Adorp en Sauwerd en de aanleg van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum.

Vanuit het dorp Adorp hebt u verschillende reacties ondervonden op dit besluit met betrekking tot de afsluiting van Molenweg Noord. Motivatie van uw zijde tot dit besluit is het verminderen van het aantal zijwegen en erfafsluitingen op de N361.
Bewoners van Adorp zijn nog steeds van mening dat de afsluiting van Molenweg Noord hierin een willekeurig onderdeel is geworden zonder hiervoor een veilig alternatief te kunnen bieden.

De bestuursrechter heeft op het beroepsschrift van Dorpsbelangen Adorp een afwijzend besluit genomen voornamelijk op basis van de professionele advisering van Grontmij versus eigen waarneming uit het dorp. Wij vinden als Dorpsbelangen, namens en gedragen door bewoners Adorp, dat we in correcte omgang een proces hebben gevoerd en dat we voor de provincie destijds een goed alternatief hebben aangedragen. Dat is ook gebleken bij de gevoerde beroepsprocedures bij de provincie en bij de gemeente Winsum. De beroepscommissies hebben toen nader onderzoek aanbevolen op het aangeboden alternatief van ons bezwaar.

Huidige situatie:
-In de huidige situatie is een volledige ontsluiting aanwezig bij Molenweg Noord voor alle verkeersdeelnemers zowel in zuidelijke richting als in noordelijke richting op N361. Voor wandelaars en fiets/bromfiets is er een oversteek mogelijk.
-Langs de provinciale weg is aan weerszijden een fietspad aanwezig.

Nieuwe situatie:
-Bushaltes worden geplaatst ongeveer 50 m ten noorden van de aansluiting Wierumerschouwsterweg, met oversteekmogelijkheden voor voetgangers om visa versa oost/west over te steken. Voetgangers delen fietspad aan beide zijden met fietsers.
-Fietspad blijft intact zowel aan west- als aan oostzijde tussen Molenweg Zuid en Molenweg Noord.
-Ter hoogte van Molenweg Noord wordt een fysieke afsluiting gerealiseerd voor autoverkeer met een drietal palen.

Alternatief en motivatie:
1) Open houden van Molenweg Noord slechts voor autoverkeer richting Sauwerd/Winsum.
-Afsluiting van Molenweg Noord zal Molenweg Zuid extra belasten. Aansluiting op het verkeer bij Molenweg Zuid gaat al moeizaam vooral in spitstijd.
-Een mogelijkheid voor rechts afslaande motorvoertuigen richting Sauwerd/Winsum zal, vanwege de voorrangverlening, geen remmende werking hebben op de doorstroming van verkeer op de N361.

2)Fietspad aan oostzijde afsluiten voor doorgaande fietsers.
-Fietsverkeer leiden via de Molenweg.
-Aanleg fietsroute plus ontlast het fietsverkeer. Alleen bestemmingsfietsverkeer of recreatieve fietsers zullen nog gebruik maken.
-Afsluiting doorgaand fietsverkeer biedt veiliger zicht voor opgaand verkeer, zowel bij Molenweg noord als bij zuid.

Het voor driekwart afsluiten van Molenweg Noord is voor het dorp acceptabel. Draagvlak in de directe omgeving is volgens de nieuwe omgevingswet belangrijk. Draagvlak tegen de afsluiting is al eerder aangetoond middels een handtekeningenactie en de doorlopen bezwaar- en beroepsprocedures.
Het zal u als G.S. sieren het voorgenomen besluit te herzien en het aangeboden alternatief in overweging te nemen.

Uiteraard zijn wij bereid een toelichtend gesprek met u hierover te voeren.

Vriendelijke groet,
namens bestuur Dorpsbelangen Adorp
Voorzitter, Sijbrand Stratingh Secretaris, Jouk Huisman

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Van: Graper-van Koolwijk F.Q.
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 16:03
Aan: shstratingh; joukhuisman
Onderwerp: reactie op uw brief inzake Molenweg Noord

Geachte heer Stratingh en mevrouw Huisman,
Bedankt voor uw brief van 25 mei jongstleden over de afsluiting van de Molenweg Noord. Uit uw brief en ook uit gesprekken met u en andere leden van Dorpsbelangen Adorp in het (recente) verleden, begrijp ik uw standpunt rond het afsluiten van deze aansluiting. We hebben er immers meerdere malen op verschillende momenten over van gedachten gewisseld. Graag geef ik bij deze mijn reactie op de door u gestuurde brief.

Het afsluiten van de Molenweg Noord is zoals gezegd al lange tijd een gespreksonderwerp tussen uw dorp en de provincie. Dorpsbelangen – en andere vertegenwoordigers vanuit het dorp – heeft verschillende mogelijkheden benut om het standpunt rond de afsluiting en de eigen variant – waarbij de Molenweg Noord deels openblijft – kenbaar te maken, waaronder bij de commissie Rechtsbescherming en de bestuursrechter. In uw brief brengt u in mijn ogen geen nieuwe argumenten in ten opzichte van de eerdere ‘inspraakmogelijkheden’ en daarom zien wij ook geen reden nog aanvullende acties te ondernemen of het besluit te herzien. Ik blijf daarmee achter het besluit staan de Molenweg Noord af te sluiten. Ik realiseer me dat we daarmee van mening blijven verschillen, maar doe dat in het besef dat we uitgebreid met elkaar alle argumenten gewisseld hebben.

Ik besef mij dat het afsluiten van de Molenweg Noord weinig draagvlak heeft in het dorp. Het afsluiten komt echter de veiligheid in het dorp en de provinciale weg ten goede en dat is ook in belang van het dorp. Ondanks dat ik niet opnieuw een discussie kan en wil voeren rond de afsluiting van de Molenweg Noord, blijf ik uiteraard graag met u in gesprek rond de andere ontwikkelingen in het dorp. Ik waardeer de onderlinge samenwerking op de verschillende dossiers en hoop ook in die sfeer met elkaar te kunnen blijven samenwerken.
Met vriendelijke groet,

Fleur Gräper-van Koolwijk
Gedeputeerde