Ledenvergadering Dorpsbelangen Adorp

Datum
21-03-2012

Tijd
Vanaf 20:00u.

Locatie
't Witte Hoes

Informatie

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 maart 2012 in ‘t Witte Hoes, aanvang 20.00 uur.
Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag Algemene Ledenvergadering 22 maart 2011

5. Jaarverslag 2011 secretaris

6. Verslag kascommissie Janneke Bottema en Anja Niewold
- verkiezing nieuwe kascommissie

7. Financieel verslag penningmeester

8. Bestuursverkiezing
- aftredend en niet herkiesbaar Lubbe Kruijer

9. Molen Aeolus

10. Dorpsvisie

11. Ontwikkelingen Reitdiepdal

12. Stand van zaken N361

13. Bestemmingsplan kern Adorp

14. Rondvraag

15. Sluiting

Namens het bestuur,
Jouk Huisman
Secretaris


terug naar agenda