Ledenvergadering Dorpsbelangen

Datum
29-03-2018

Tijd
Vanaf 20:00u.

Locatie
Dorpshuis Artharpe

Informatie

Dorpsbelangen Adorp nodigt ieder uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op donderdag 29 maart in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur. In de bijlagen vind u de officiële agenda, een verslag van de vergadering van 2017 en een jaarverslag 2017.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 28 maart 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Verslag kascommissie: Karel Scheepstra en Wies Boschma
- verkiezing nieuwe kascommissie
6. Financieel verslag penningmeester
7. Bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar Jouk Huisman
- aftredend en niet herkiesbaar Arnold Holwerda
- het bestuur draagt als kandidaat voor Gerard Wolbers
- aanvullend zoekt het bestuur nog een 6e kandidaat om toe te willen treden tot het bestuur van Dorpsbelangen. Kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de algemene ledenvergadering aanmelden bij Jouk Huisman (050-3062056)

8. Pauze

9. Inrichting voormalig voetbalveld
10. Projectplan Wierdedorp Adorp
- Natuurspeelplaats
- Ommetje
- Dorpsplein
11. Adorp Duurzaam
12. Rondvraag
13. Sluiting

Namens het bestuur,
Jouk Huisman (secretaris)


terug naar agenda