Instellen verplicht fiets/bromfietspad op Molenweg in Adorp

N.a.v.publicatie Wiekslag. Burgemeester en wethouders van gemeente Winsum hebben besloten om: een verplicht fiets/bromfietspad in twee richtingen aan te wijzen op de Molenweg (noord) aan de oostkant van de aansluiting met de provinciale weg N361 tot aan de uitweg van Molenweg 29. Door middel van het plaatsen van een drietal palen een fysieke afsluiting te realiseren aan de noordzijde van de Molenweg.

Meer informatie
Het besluit en een toelichting daarop vindt u op www.winsum.nl en tijdens openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis.

Bezwaar indienen
Belanghebbenden kunnen van 26 juni t/m7 augustus een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum

Publicatie Staatscourant
Een pdf van de publicatie in de staatscourant is als bijlage toegevoegd.
Publicatie in de staatscourant is ook te vinden onder de link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-34565.html

Motivatie
De provinciale weg N361 verbindt de stad Groningen met Winsum, waarbij de weg door de kernen van Adorp en Sauwerd gaat. Parallel gelegen langs de N361 ligt (buiten de bebouwde kom van Adorp) een verplicht fiets/bromfietspad aan weerszijden van de rijbaan. Binnen de bebouwde kom maken de bromfietsers op de N361 gebruik van de rijbaan. De Provincie Groningen is bezig om de wegvakken van de N361 ter hoogte van de kernen van Adorp en Sauwerd her in te richten. Zo ook in Adorp bij het kruispunt van de Provincialeweg N361 en de gemeentelijke weg Molenweg. Hierbij gaat het om de noordelijke aansluiting van de Molenweg, buiten de bebouwde kom van de kern Adorp.

De bestaande bebouwde kom van Adorp ligt op de Molenweg op plusminus 10 meter ten oosten van de aansluiting op de N361. Momenteel bestaat de mogelijkheid voor alle voertuigen om vanaf de N361 richting de Molenweg te rijden en omgekeerd.
Bij de herinrichting wordt gekozen om de Molenweg ter hoogte van de aansluiting op de N361 af te sluiten voor alle motorvoertuigen. Hiermee wordt het aantal aansluitingen van erftoegangswegen, dat rechtstreeks op de 60 km/uur weg aansluit, teruggebracht. Deze maatregel leidt, conform de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 gestelde doelen, tot: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Dit wordt belangrijker geacht dan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

De afsluiting zal worden vormgegeven door middel van het instellen van een verplicht fiets/bromfietspad in tweerichtingen tussen de aansluiting met de N361 en de uitweg van Molenweg 29. Om misbruik van het fiets/bromfietspad te voorkomen wordt daarnaast een fysieke afsluiting gerealiseerd waardoor het niet meer mogelijk is voor gemotoriseerd verkeer om vanaf de N361 met een auto van en naar de Molenweg (noordelijke aansluiting) te rijden.

Ook wordt de mogelijkheid voor (brom)fietsers om de N361 over te steken - ter hoogte van de Molenweg - beperkt door de oversteek op te heffen en bermen aan te leggen. Hierbij wordt middels bord D5r een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord staat aangegeven zodat bromfietsverkeer vanaf de Molenweg verplicht rechtsaf moeten slaan. Hiermee wordt beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Alternatieve en veilige oversteekmogelijkheden voor (brom)fietsers zijn er aan de noordzijde bij de Munnikeweg en aan de zuidzijde binnen de bebouwde kom van Adorp. Het verkeersbesluit voor de herinrichting in Adorp is opgesteld door de Provincie Groningen en wordt gelijktijdig met het verkeersbesluit ‘voor het instellen van een verplicht fiets/bromfietspad en het realiseren van een fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op de Molenweg in Adorp’ gepubliceerd.

Bevoegd orgaan
Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994, waarin staat dat, voor zover de verkeersbesluiten het verkeer op andere wegen dan de wegen die onder het beheer van het Rijk, provincie en waterschap zijn betreffen, een verkeersbesluit genomen moet worden door burgemeester en wethouders of, krachtens een besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie of dagelijks bestuur van een deelgemeente, zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum het bevoegde orgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit
1.Door middel van het plaatsen van de verkeersborden G12a en G12b van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplicht fiets/bromfietspad in twee richtingen aan te wijzen op de Molenweg (noord) aan de oostkant van de aansluiting met de provinciale weg N361 tot aan de uitweg van Molenweg 29.

2.Door middel van het plaatsen van verkeersbord D5 (rechts) van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting of één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven in te stellen op de Molenweg ter hoogte van N361 in Adorp.

3.Door middel van het plaatsen van een drietal palen een fysieke afsluiting te realiseren zoals bedoeld in artikel 15.2 van de Wegenverkeerswet 1994 overeenkomstig met het bebordingsplan in de verkeersbesluit.

Bronnen:
Publicatie Wiekslag
Staatscourant

NB: Voor reactie toevoegen is een spamfilter van toepassing. Voor het toevoegen van een reactie moet je eerst inloggen. Heb je nog geen account dan moet je eerst een account aanmaken. Instructie hiervoor wijst vanzelf bij INLOGGEN.

BijlageGrootte
Staatscourant-2018-34565 (1).pdf447.19 KB

Reacties

Molenweg

De bekendmaking van de Gemeente Winsum in de Wiekslag is nogal verwarrend. Het gaat hierbij vooral om het voornemen van de gemeente Winsum van geheel afsluiten van Molenweg Noord voor het autoverkeer. En dit heeft meer nadelige gevolgen als je wellicht zo zou denken.
We gaan er nog een keer tegen aan om de uitvoering van dit onverstandige idee te voorkomen. We hopen inderdaad dat zoveel mogelijk dorpsgenoten ook hun bezwaar gaan melden bij het College van Winsum (voor 7 augustus).

Ger.

Afsluiting Molenweg

Beste Mensen,

Natuurlijk gaan wij bezwaar aantekenen, want hier zijn we het nog steeds niet mee eens. Wij hopen dat heel 'Adorp' in actie zal komen en in 'de pen zal klimmen'.
Om het gemakkelijk te maken, zullen wij trachten een goede 'voorbeeldbrief' te schrijven en deze brief in Adorp verspreiden, zodat iedereen de brief zelf kan versturen, of als voorbeeld kan gebruiken voor een eigen geformuleerde brief.

Vriendelijke groet,
(namens een aantal bewoners van de Molenweg)

Wies Boschma