Provinciale weg N361 wordt tijdens zomervakantie aangepakt

De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de schop. In de zomervakantie van 2019 wordt het deel tussen de boterdiepbrug in Groningen tot aan de Munnikeweg (inclusief Adorp) aangepakt, een jaar later in 2020 het deel vanaf de Munnikeweg - inclusief Sauwerd - tot aan Winsum.

Om de geplande maatregelen te kunnen realiseren, moet de weg van het betreffende deel voor een periode volledig gestremd worden voor het doorgaand verkeer. Samen met alle betrokken partijen probeert de provincie Groningen de overlast tot een minimum te beperken, maar hinder kan helaas niet helemaal worden voorkomen.
Op maandag 14 januari j.l. was het de beurt aan de ondernemers uit de regio om hun zorgen en wensen te delen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de bereikbaarheid van hun bedrijf tijdens de stremming zo goed mogelijk te houden.

Wat gaat er gebeuren?
De komende twee jaar gaat de gehele N361 tussen Groningen en Winsum op de schop, overigens wel verdeeld over deze twee jaar. De maatregelen tussen de boterdiepbrug Groningen en de Munnikeweg (incl. Adorp) worden in de zomervakantie van 2019 uitgevoerd. Vanaf de Munnikeweg tot aan de komgrens van Winsum (incl. Sauwerd) wordt een jaar later in 2020 in de zomervakantie aangepakt.

Voor beide delen geldt een maximale stremming van zes weken, althans voor het doorgaande verkeer. Bestemmingsverkeer kan over het algemeen goed de plaats van bestemming bereiken. Naast de aanpassingen in de dorpen worden ook zeven kruisingen aangepakt, hier worden onder andere linksafvakken aangelegd.

Doelstellingen van de provincie: De maatregelen op de N361 moeten zorgen voor een verbeterde verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de dorpen en een veiliger en betere doorstroming voor het verkeer buiten de bebouwde kom.

Maatregelen vanuit de provincie om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Samen met de gemeenten uit het gebied, hulpdiensten, Groningen Bereikbaar en het openbaar vervoer is een zogenoemd verkeersplan opgesteld. Met dit verkeersplan wil de provincie zoveel mogelijk regie houden op de hinder voor betrokkenen. Met behulp van dit plan zijn omleidingsroutes uitgedacht. De meest passende route wordt tijdens de werkperiode bepaald en er worden maatregelen getroffen om het deel van de weg waaraan gewerkt wordt - voor bijvoorbeeld hulpdiensten - begaanbaar te houden.

Consequenties voor Adorp.
Tijdens de uitvoering in de zomervakantie wordt het het eerste traject met betrekking tot stremming opgesplitst in twee delen nl. Vanaf Groningen tot aan ‘t Witte Hoes en daarna van ‘t Witte Hoes tot aan de Munnikeweg, zodanig dat ontsluiting voor bewoners Adorp mogelijk blijft.

Afsluiting Molenweg.
Vorig jaar hebben gemeente Winsum en de provincie Groningen hun besluiten gepubliceerd voor de uitvoering van de afsluiting Molenweg. Hierop zijn bezwaren ingediend door bewoners van Adorp en door Dorpsbelangen Adorp. Ook met betrekking tot verplaatsing van bushaltes is bezwaar ingediend. Gemeente en provincie hebben over deze bezwaren nog geen uitsluitsel gegeven. Om ruimte te houden voor de bezwarenprocedures en toch vertraging te voorkomen wordt de afsluiting van de Molenweg Noord eerst buiten de werkzaamheden gehouden komende zomervakantie. Als er in 2020 meer duidelijkheid is over de afsluiting, wordt dit meegenomen in het deel van Sauwerd, zonodig nog later.