Natuurbegraafplaats op wierde Wierum

In samenwerking met uitvaartverzorger Algemeen Belang uit Groningen realiseert Het Groninger Landschap een kleinschalige begraafplaats op de wierde van Wierum, vlak boven de stad Groningen. De natuurbegraafplaats komt ten noorden van de bestaande begraafplaats op de wierde.

Het Groninger Landschap
De wierdebegraafplaats wordt ruim een hectare groot en komt op het gedeelte van de wierde dat is opgehoogd met grond van elders. Hierdoor blijft de archeologische waarde intact. Het Groninger Landschap blijft eigenaar en beheerder van deze wierdebegraafplaats. Algemeen Belang neemt de uitvoerende werkzaamheden rond de begrafenissen voor haar rekening en kan de uitvaarten ook zelf verzorgen.

Begraafplaats hervormde gemeente Dorkwerd
Op bijna alle wierden ligt van oudsher een begraafplaats. Op de wierde van Wierum werd in de 13de eeuw een kerk gebouwd met daarbij een kerkhof. De oudste grafsteen dateert uit 1679. Ook na afbraak van de kerk in 1829, bleef de begraafplaats aanwezig.
De bestaande begraafplaats van de hervormde gemeente Dorkwerd heeft nu ruimtegebrek. Het Groninger Landschap stelt een strook grond beschikbaar voor uitbreiding.
Direct grenzend aan de bestaande begraafplaats ontwikkelt Het Groninger Landschap een wierdebegraafplaats. Vanaf medio 2019 zal deze in gebruik worden genomen. Deze graven worden nooit geruimd: men koopt een eeuwigdurend grafrecht. De opbrengst zal Het Groninger Landschap gebruiken voor beheer en onderhoud van haar natuurgebieden en monumenten.

Unieke locatie
In Nederland groeit de vraag naar andere vormen van begraven dan op reguliere begraafplaatsen. Daar wil Het Groninger Landschap gehoor aan geven.
Natuurbeheerder Arjan Hendriks van Het Groninger Landschap is erg enthousiast. 'Het is een bestaande wierde in het Reitdiepgebied. Begraven midden in de natuur gebeurde hier van oudsher al wel, maar mede door de ligging wordt het echt een unieke begraafplaats.'

De wierdebegraafplaats zal als bloemrijk grasland worden beheerd. Omdat er straks geen zware machines meer kunnen rijden, wordt het beheer kleinschaliger. Bloemen en vlinders zullen daarvan profiteren. Na elke begrafenis worden de zoden terug geplaatst. Er mogen alleen zeer bescheiden grafmarkeringen van vergankelijk en duurzaam materiaal geplaatst worden. Ook kan er voor gekozen worden om geen markering aan te brengen.

Positief besluit gemeente Het Hogeland.
De gemeenteraad van Het Hogeland is op 27 februari akkoord gegaan met de aanleg van de natuurbegraafplaats en een beperkte uitbreiding van de gewone begraafplaats aan de Paddepoelsterweg in Wierum.
De plannen van Het Groninger Landschap voorzien ook in het realiseren van 30 parkeerplaatsen. In september 2018 heeft de raad van de voormalige gemeente Winsum al een ontwerpverklaring aangenomen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen, zodat de verklaring nu definitief kan worden.