Ledenvergadering Dorpsbelangen

Datum
27-03-2013

Tijd
Vanaf 20:00u.

Locatie
Artharpe

Informatie

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 maart 2013 in dorpshuis Artharpe, aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Ingekomen stukken

5. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 maart 2012

6. Jaarverslag 2012 secretaris

7. Verslag kascommissie Anja Niewold en José Mergler
- verkiezing nieuwe kascommissie

8. Financieel verslag penningmeester

9. Bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar Sijbrand Stratingh en Johannes Nijmeijer

10. Molen Aeolus

11. Dorpsonderzoek/dorpsvisie

12. Stand van zaken Adorp.com

13. Stand van zaken N361

14. Ontwikkelingen Reitdiepdal

15. Rondvraag

16. Sluiting

Namens het bestuur,
Jouk Huisman
Secretaris


terug naar agenda