Ledenvergadering Dorpsbelangen

Datum
26-03-2014

Tijd
Vanaf 19:30u.

Locatie
Artharpe

Informatie

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen op woensdag 26 maart 2014 in dorpshuis Artharpe, aanvang 19.30 uur.Agenda

19.30 – 20.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 27 maart 2013
4. Jaarverslag 2013 secretaris
5. Verslag kascommissie José Mergler en Fred Neumann
- verkiezing nieuwe kascommissie
6. Financieel verslag penningmeester
7. Bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar Arnold Holwerda en Jouk Huisman
8. Molen Aeolus
9. Adorp duurzaam
10. Stand van zaken Adorp.com

Pauze

20.30 uur

11. Presentatie Dorpsvisie
12. Rondvraag
13. Sluiting

Namens het bestuur,
Jouk Huisman
Secretaris


terug naar agenda