Volle zaal bij bijeenkomst ""Behoud De Wierde""

Honderdzeventien bezoekers gaven gehoor aan de oproep om deze bijeenkomst bij te wonen en te ondersteunen. Dorpsbelangen gaf samen met de MR een presentatie over de stand van zaken. Aan het slot werden de alternatieven voorgelegd aan het publiek. Dorpsbelangen zet zich bij de schoolbesturen primair in voor behoud van de locatie in Adorp en op de tweede plaats blijft Dorpsbelangen de ontwikkelingen volgen van de stichting Kleine Scholen Nrd Groningen.

Gepresenteerd werd een gedeelte uit scenario3 van L&E en VCPO. Voor de stichtingen is 200 ideaal en een leerlingenaantal van 80 acceptabel. Opheffingsnorm is landelijk 23. De gemeentelijke opheffingsnorm van 48, op basis van bevolkingsdichtheid, is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Leerlingen prognoses geven voor de komende 10 jaar een stabiel leerlingenaantal aan in Adorp van rondom de 70.
""Adorp heeft potentie""

De kwaliteit van het schoolgebouw De Wierde is zeer goed. Recent is voor tonnen een aanbouw gerealiseerd. Opheffen betekent kapitaalvernietiging en extra investering op nieuwe locatie te Sauwerd.

Eerste drijfveer voor L&E is kwaliteit van onderwijs. Bereikbaarheid staat voor de schoolbesturen op de laatste plaats. Leefbaarheid in de dorpen is voor de schoolbesturen geen item. In een eerder gesprek met de directeur bestuurder werd duidelijk dat er geen onderbouwing was voor de koppeling kwaliteit en leerlingenaantallen, het is een arbitraire visie.
Gemeentebestuur Winsum staat aan de zijlijn, heeft geen visie op kleine scholen in de dorpen buiten de centra Baflo en Winsum. Pas wanneer besluiten gerealiseerd worden schuift gemeentebestuur aan voor de faciliteiten. Wel heeft de raad en het college een duidelijk standpunt: Gemeentebestuur zal niet meer de rol van bevoegd gezag van een school overnemen, deze blijft bij schoolbesturen.

Dorpsbelangen heeft inmiddels gesprekken gevoerd met stichting Kleine Scholen Nrd Groningen waarin o.a. Garnwerd, Den Andel en Pieterburen vertegenwoordigd zijn. Voor de oprichting van een zelfstandig bestuur voor onderwijs wordt aanstaande donderdag 29 januari wederom een bijeenkomst georganiseerd in Garnwerd. Ook de oudergeleding van de MR volgt deze ontwikkeling. De MR heeft inzake een fusie/samenwerkingsschool een instemmingsbevoegdheid.

Dorpsbelangen presenteerde 4 alternatieven voor vervolg:
1. Opgaan in stichting Kleine Scholen Nrd Groningen
2. Zelfstandig verder gaan met eigen bestuur en eigen personeel.
3. Met schoolbesturen L&E en VCPO rondom tafel met als uitdrukkelijke eis Behoud locatie Adorp.
4. Conformeren aan scenario 3, dus sluiting miv 2017.
Aangevuld vanuit het publiek werd alternatief
5. Aansluiting zoeken met scholen in Groningen O2G2.

Dorpsbelangen stelt voor in volgorde alternatief 3 en daarna alternatief 1 aan te houden. Dit werd door het aanwezige publiek mede ondersteund.

De bijlagen :
-presentatie PowerPoint Dorpsbelangen

BijlageGrootte
Behoud-De-Wierde-def.pdf1004.95 KB

Reacties

Nieuwe reactie inzenden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.