Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

Datum
23-03-2016

Tijd
Vanaf 20:00u.

Locatie
Artharpe

Informatie

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 maart 2016 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 25 maart 2015
4. Jaarverslag 2015
5. Verslag kascommissie: Wies Boschma en Gaby Schuurmans
- verkiezing nieuwe kascommissie
6. Financieel verslag penningmeester
7. Bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar Yke de Jong
Pauze
8. OBS de Wierde
9. Adorp Duurzaam
10. Dorpsbudget op basis van de Dorpsvisie
11. N361
12. Rondvraag
13. Sluiting


terug naar agenda