Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen

Datum
28-03-2017

Tijd
Vanaf 20:00u.

Locatie
Artharpe

Informatie

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
28 maart 2017 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur
In de bijlagen vindt u de agenda, verslag van ledenvergadering 2016 en een jaarverslag 2016 van Dorpsbelangen.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 23 maart 2016
4. Jaarverslag 2016
5. Verslag kascommissie: Gaby Schuurmans en Karel Scheepstra
-verkiezing nieuwe kascommissie
6. Financieel verslag penningmeester
7. Bestuursverkiezing
-aftredend en herkiesbaar Sijbrand Stratingh, Johannes Nijmeijer
8. Pauze
9. Projectplan Wierdedorp Adorp
- Natuurspeelplaats
- Ommetje
- Dorpsplein
10. Adorp Duurzaam
11. Rondvraag
12. Sluiting

Namens het bestuur,
Jouk Huisman
Secretaris


terug naar agenda