Adorp informeert

Selecteer pagina

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere waarde ingevolge de Wet geluidshinder vast te stellen. De hogere grenswaarde houdt verband met de voorgenomen bouw van 18 woningen in het bestemmingsplan ‘t Stee te Adorp. De woningen liggen binnen de spoorzone Groningen-Sauwerd. Uit berekeningen komt naar voren dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 55 dB als gevolg van de spoorlijn bij zeven woningen wordt overschreden. De maximale geluidsbelasting op deze woningen bedraagt 61 dB.

Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders voornemens een ontheffing te verlenen voor de bouw van deze woningen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met ter zaken zijnde stukken liggen op het gemeentehuis te Winsum vanaf donderdag 7 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken zijn vanwege de coronamaatregelen alleen op afspraak in te zien. Schriftelijke zienswijzen kunnen door belanghebbenden gedurende de inzage termijn bij ons college worden ingebracht; zij moeten worden gezonden aan het college burgemeester en wethouders van Het Hogeland, Postbus 26 9980AA Uithuizen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Sjoerd Bergsma van team VTH tel. 0883458888.