Adorp informeert

Selecteer pagina

Tijdens de ledenvergadering in september 2021 van mijn partij, de PvdA, heb ik aangedrongen op overleg met de boeren om het programma voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2022, wat betreft de landbouw, toe te snijden op de situatie in gemeente Het Hogeland. Dit omdat naar mijn mening de algemene richtlijnen van het landelijk partijbestuur niet aansluiten bij de situatie in onze gemeente en omdat ik van mening ben dat we niet over maar met de boeren moeten praten. Immers, zo gauw we buiten het dorp kijken, zien we getuigenissen van landbouw, waar je ook kijkt. De landbouw is een essentieel element van het Groninger landschap, die niet afgedaan kan worden met algemene richtlijnen inzake natuurvriendelijke landbouw. Op 12 oktober jl. heb ik samen met een partijgenote een overleg gehad met vertegenwoordigers van LTO afdeling het Hogeland en een aantal boeren (veeboeren en akkerbouwers) uit Adorp en omgeving. Dat was een constructief gesprek. De boeren zien ook wel dat veranderingen noodzakelijk zijn. De kern van de bezwaren van boeren tegen de plannen van de regering is dat zij worden gedwongen om duurder te produceren (door investeringen die zij moeten doen om aan de toekomstige eisen te voldoen) terwijl de grootgrutters weigeren duurder voedsel van hen af te nemen. Die kopen gewoon het goedkoopste voedsel in (uit Oost Europa en Verweggistan waar milieu eisen minder hoog gesteld zijn en men derhalve goedkoper kan produceren). Naar aanleiding van dit overleg hebben we de paragraaf over landbouw aangepast, zie hieronder. Verder hebben we met de boeren afgesproken dat we in de toekomst vaker overleg hebben.

“8. Het Hogeland, onze boeren en bewoners

Het karakter van onze gemeente wordt vooral bepaald door boerenland en natuur. En in het kustgebied door de Wadden en de daaraan verbonden visserij. De vruchtbare grond langs de waddenkust en de rijke zee hebben ons sterke en toonaangevende sectoren opgeleverd die wij koesteren. Het overheidsbeleid inzake de landbouw en visserij moet er aan bijdrage dat bedrijven goede, toekomstbestendige keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld voor investeringen in natuur-inclusieve kringlooplandbouw en reductie van uitstoot. Duurzaamheidsvraagstukken worden samen met de boeren opgepakt en mogelijkheden om te kunnen omschakelen naar biologische landbouw moeten worden ondersteund.

Uitdagingen waarvoor de landbouw wordt gesteld kunnen niet los worden gezien van de voedselketen. Daarin spelen partijen een rol die een enorme invloed hebben op de speelruimte van individuele boeren. We denken aan de supermarkten en aan de oneerlijke concurrentie vanuit Oost Europa waar de milieunormen veel ruimer zijn dan de milieueisen in Nederland. Natuur-inclusieve kringlooplandbouw leidt tot duurder, maar eerlijk voedsel. We pleiten voor regionale en seizoengebonden consumptie en gaan verspilling tegen. We faciliteren en stimuleren lokale initiatieven die hieraan bijdragen, zo snijdt het mes aan twee kanten!

De gemeentelijke overheid heeft zeggenschap over vergunningen en ruimtelijke ordening. De PvdA zal binnen de gemeenteraad beleid voeren dat het milieu, klimaat en biodiversiteit ten goede komt. De inwoners van het Hogeland zijn gebaat bij een gezonde omgeving. Daarom zijn wij tegen uitbreiding van intensieve veehouderij bij dorpen én tegen nieuwe intensieve veehouderij in onze gemeente.

In 2032 heeft onze landbouw zich nadrukkelijk ontwikkeld richting natuur-inclusieve landbouw.” 

(einde citaat)

Tot zover

Henk Supheert