Adorp informeert

Selecteer pagina

Bij de nieuwe inrichting van de provinciale weg zijn de werkzaamheden in 2019, als het gaat om de doorstroming, zeer vlot verlopen. Maar als het gaat over de verlichting, over shared space voor voet- en fietspad en ten slotte de berminrichting wordt er blijkbaar volop geëxperimenteerd in de dorpskom van Adorp. De provincie pakt met de kennis vanuit Adorp de herziening in Sauwerd en Winsum op een voortvarender wijze aan.  Nieuw is dat er in Adorp een rode loper wordt aangebracht midden op de provinciale weg. De rode inkleuring van de middenberm geeft voor de weggebruikers op de rijbaan in Adorp geen duidelijke betekenis. Mag je hier niet inhalen of is het gewoon een middenberm? Het experimentele karakter blijkt ook uit de communicatie met Dorpsbelangen met onderstaand verzoek.

Verzoek provincie Groningen aan Dorpsbelangen Adorp:
Enige weken geleden is er rode coating over de rode asfaltstrook aangebracht in het zuidelijke deel van Adorp. Voordat we dit volledig doortrekken in het hele dorp, horen we graag jullie ervaringen met/rond de nieuwe rode kleur. Hebben jullie hier geluiden over gehoord in het dorp of hebben jullie zelf bevindingen? Is het contrast bijvoorbeeld duidelijker?

Reactie Dorpsbelangen Adorp:
De fellere kleur rood is duidelijker zichtbaar dan de eerder aangebrachte rode inkleuring. De huidige rode inkleuring van de middenberm is nog gemakkelijk overrijdbaar, het heeft visueel en fysiek geen remmende waarde. We verwijzen dan ook naar het voorgenomen plan in het rapport van de Grontmij als basis voor uw besluit in de Provinciale Staten

Citaat uit rapport Grontmij: Herinrichting N361 Adorp en Sauwerd:
4.2.1 Beschrijving maatregelen
Optische versmalling
Voor de totale komtraversen in beide dorpen geldt dat de rijbaan optisch versmald wordt door het toepassen van een middenberm en het aanvullen van de boomstructuur. Door deze optische versmalling van het wegbeeld zal de weggebruiker zijn snelheid aanpassen waardoor de gemiddelde rijsnelheid omlaag gaat. In de inleidende delen en het dorp is de middenberm 0,5m, daar waar nodig overrijdbaar en daar waar mogelijk verhoogd. Deze middenstrook is vormgegeven met een afwijkende verharding van gekleurd printasfalt. In het dorpshart is deze middenstrook 2 tot 2,5m breed. Zo ontstaat het beeld van een ‘plein’ met daar overheen twee rijbanen.

Antwoord provincie Groningen op reactie Dorpsbelangen:
De eerder beoogde klinkerprint in het asfalt paste niet bij de geluidsreductie die we moesten realiseren in de kom. Het realiseren van een strook klinkerprint zou zorgen voor gezoem of gerammel wanneer een auto of vrachtauto hier overheen rijdt. Omdat de weg bochtig en smal is, gebeurt dit relatief vaak. Hetzelfde geldt voor andere opties die het voor voertuigen goed waarneembaar maken wanneer ze over de strook rijden, er zou dan geluidsoverlast ontstaan. We zijn overigens blij te horen dat de rode coating beter wordt ervaren dan de rode asfaltstreep.

Indien de uitvoering van de provincie zo mag afwijken van de voorgestelde voordracht  mag er dan ook hoop zijn voor een kleine afwijking met betrekking tot de afsluiting van Molenweg Noord?