Adorp informeert

Selecteer pagina

Agendapunt 10. Bestemmingsplan ’t Stee Adorp:
Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan voor Adorp ’t Stee definitief vast te stellen. Het plan maakt de bouw van 16 tot 18 koopwoningen op het braakliggend voormalige sportterrein mogelijk.

De afgelopen jaren is hiervoor in overleg met diverse geïnteresseerden en Vereniging Dorpsbelangen Adorp een stedenbouwkundige plan en een bouwkundig ontwerp voor de woningen opgesteld. De druk op de woningmarkt in het vlakbij gelegen Groningen is onverminderd hoog. Met de woningbouw in Adorp kan daarop worden ingespeeld. Met de vaststelling van de bij dit bestemmingsplan behorende grondexploitatie stemt de raad ook in met het actief opstarten van de verdere ontwikkeling van deze locatie.

Voor wie de agenda  en de bijbehorende stukken wil inzien,  zie de volgende link  Vergadering – Gemeenteraad Het Hogeland

Voor wie de gehele vergadering online wil volgen zie Vergadering Gemeenteraad 09-12-2020 (raadsinformatie.nl)

Uit de voordracht aan de raad:
Uitvoering
Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal dit worden bekendgemaakt en ter inzage worden gelegd. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State. Indien er geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd zal zes weken na deze publicatie het bestemmingsplan onherroepelijk in werking zijn getreden zodat begonnen kan worden met de voorbereidingen van de uitvoering.

Tijdspad
Het is de bedoeling dat de locatie nog voor de zomer van 2021 bouwrijp kan worden gemaakt. Gelijktijdig met het bouwrijp maken van de gronden verwachten wij voor de zomer te kunnen starten met de kaveluitgifte.

Communicatie
De vaststelling van het bestemmingsplan zal op de wettelijk voorgeschreven wijze worden bekend gemaakt. Over de verdere ontwikkeling, waaronder het bouwrijp maken en de kaveluitgifte zullen wij met betrokkenen en belangstellenden communiceren via de gebruikelijke (sociale) mediakanalen. Tevens zullen wij Dorpsbelangen Adorp blijven informeren over en waar mogelijk betrekken bij deze ontwikkeling.