Adorp informeert

Selecteer pagina

Het betreft een onderzoek naar de herinrichting van de N361 door Adorp. Dit verkeersonderzoek is uitgevoerd door Kenniscentrum Shared Space in opdracht van de provincie Groningen. De herinrichting van de provinciale weg N361 heeft veel reacties opgeroepen onder de Adorper bewoners. De verlichting liet op zich wachten en het nawerk heeft nog vrij lang geduurd voordat de klus in zijn geheel geklaard was.
Dorpsbelangen en een werkgroep Veilig Oversteken hebben tijdens de uitvoering en daarna met regelmaat overleg gehad met vertegenwoordigers van de provincie. Dit leidde in vele gevallen niet tot de nodige verbetering. Tot slot is de gedeputeerde mw. Fleur Gräper in januari 2020 zelf komen opdraven in Adorp voor een bemiddelend overleg. Naar aanleiding van dit overleg is besloten om de veiligheid in de komtraverse nader te laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau die is gespecialiseerd in toepassing van shared space.

De Opdracht:
In goed overleg met de provincie Groningen is gezamenlijk een onderzoeksopdracht geformuleerd die minimaal antwoord dient te geven op de volgende onderzoeksvragen:
1. Hoe functioneert de huidige situatie – voordat de Fietsroute Plus gereed is – bij de oversteekplaats ter hoogte van ‘t Witte Hoes,de andere oversteekplaatsen, de aansluitende wegen en fietspaden en de bushaltes?
2. Wat is de verwachting over de veiligheidssituatie bij de oversteekplaats ter hoogte van ‘t Witte Hoes, de andere oversteekplaatsen, de aansluitende wegen en fietspaden en de bushaltes na het openstellen van de Fietsroute Plus?
3. Welke aanbevelingen en adviezen kunnen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten aan de provincie Groningen worden geformuleerd?

Ongeveer 45 dorpsbewoners hebben via een enquête medewerking verleend aan dit onderzoek. De bevindingen van het onderzoeksbureau en de resultaten van de enquête zijn in een eindrapport weergegeven.
Zie hier voor de rapportage in de bijlage. Hier de link naar de bijlage: Eindrapport verkeersonderzoek Adorp-gecomprimeerd

Op basis van de resultaten van het verkeersonderzoek in Adorp worden door het Kenniscentrum Shared Space de volgende aanbevelingen & adviezen geformuleerd:
Om de oprijdbaarheid van de provinciale komtraverse door Adorp te verbeteren wordt aanbevolen om te beoordelen hoe de snelheid van het verkeer op de komtraverse beperkt kan worden.
Met name bij de noordelijke entree liggen kansen om de snelheid van het inkomende verkeer uit noordelijke richting verder te beperken door het wegbeeld visueel te versmallen en tot een sterkere poortwerking te komen met bijvoorbeeld hagen, lantaarns of een aangepaste visuele middenberm.
Tevens wordt aanbevolen om de hagen langs de rijbaan regelmatig te snoeien, zodat deze niet te hoog worden en hierdoor het zicht van oprijdende bestuurders op het aankomende autoverkeer op de provinciale komtraverse ontnemen.

De situatie bij de aansluiting van de Molenweg ter hoogte van ’t Witte Hoes kan nader worden geoptimaliseerd door het plaatsen van haaientanden voor het fiets-/voetpad. Hiermee verandert de feitelijke voorrangssituatie niet, maar worden automobilisten wel attent(er) gemaakt op mogelijk kruisend fiets- en voetgangersverkeer. Deze oplossing zou ook bij de andere aansluitingen (hoewel hier het zicht op aankomend fietsverkeer wel beter is) een oplossing kunnen zijn om autoverkeer te wijzen op de mogelijk aanwezigheid van kruisend fietsers en voetgangers.

Na de realisatie van de doorfietsroute heeft het fietspad langs de N361 een beperktere functie voor het doorgaande fietsverkeer. Overwogen kan worden om het fietspad in noordelijke richting af te sluiten tussen de noordelijke en zuidelijke aansluiting van de Molenweg op de N361. Doorgaand fietsverkeer kan dan via de Molenweg worden geleid, waardoor de kansen op conflicten met autoverkeer komende vanuit de Molenweg (zuid) beperkt worden. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met een optimale bereikbaarheid van de bushaltes en het mogelijke negatief effect dat fietsers de N361 oversteken en tegen de rijrichting gebruik maken van het ten westen van de N361 gelegen fietspad.

In de afgelopen maanden heeft de coronacrisis grote impact gehad op onze samenleving. Hierdoor is het auto- en fietsverkeer in de afgelopen maanden afgenomen. Deze situatie heeft in meerdere opzichten invloed gehad op het in Adorp verrichtte verkeersonderzoek. Omdat vooralsnog geen uitzicht op is op een normalisering van de situatie, is in overleg met de opdrachtgever besloten om het onderzoek desondanks toch uit te voeren en in het najaar van 2020 af te ronden. Om een meer betrouwbare prognose te kunnen geven van het effect van de realisatie van de doorfietsroute op het aandeel doorgaand fietsverkeer door Adorp en de mening van doorgaande fietsers door Adorp over de nieuwe inrichting, is het wenselijk om onder deze doelgroep aanvullend onderzoek uit te voeren, wanneer de situatie weer enigszins is genormaliseerd. Voorliggende rapportage wordt te zijner tijd met de resultaten van dit aanvullend onderzoek aangevuld.