Adorp informeert

Selecteer pagina

Dorpsbelangen heeft op 19 augustus een aanvraag ingediend voor inzet dorpsbudget  ten behoeve van oudere grafmonumenten van voor 1940 op de algemene begraafplaats Adorp. Hierbij gaat het om een bijdrage van het dorpsbudget van €15000. Voorafgaand is deze aanvraag gepresenteerd aan de verenigingen en hun support gevraagd. Het college van b&w van gemeente Het Hogeland heeft per brief de inzet van het dorpsbudget definitief afgewezen.

Weigeringsgronden en motivatie
Weigeringsgrond Artikel 10e. de aanvraag gericht is op een bijdrage voor ongedekte structurele lasten voor exploitatie, onderhoud en/of instandhouding; “Uw verzoek is gericht op het herstellen en in stand houden van graven en herstel van uit elkaar vallende hekwerken bij de graven op de algemene begraafplaats Adorp. Dit zijn kosten achterstallig onderhoud en/of instandhouding die vallen onder ongedekte structurele lasten voor exploitatie, onderhoud en/of instandhouding.”

Overig
“We hebben vernomen dat genoemde graven en hekwerken genoemd in het project: Kerken in het Groen; algemene begraafplaats Adorp in eigendom zijn van erfgenamen van de overledenen. U moet zich er van bewust zijn dat u niet zonder toestemming van de erfgenamen eventuele wijzigingen kunt aanbrengen aan de graven en hekwerken. ”

NPG Loket Leefbaarheid
Voor herstel van de graven heeft Dorpsbelangen om de kostendekking rond te krijgen een verzoek ingediend bij het Loket Leefbaarheid. Deze is middels SNN toegekend voor een bedrag van €9794,24. De provincie heeft een toezegging gedaan van ongeveer €13000. Bij elkaar ligt er dus ongeveer €23000 aan cofinanciering op de plank. En niet te vergeten de vrijwilligersuren zoals die zijn vertoond bij NLDoet en sowieso het draagvlak in het dorp.

Hoe nu verder?
De werkzaamheden moeten nog dit jaar moeten worden uitgevoerd. Misschien komt in deze tijdsdruk voor uitvoering nog extra ruimte.
*Op 27 oktober vindt er een overleg plaats in Adorp met wethouder de Vries, namens het college van b&w . Theo de Vries is gebiedswethouder voor Adorp en tevens portefeuillehouder openbaar groen, waaronder de algemene begraafplaatsen.
*Op 3 november ontvangt de raad van gemeente Het Hogeland een afvaardiging namens Dorpsbelangen Adorp voor een toelichting op de gestuurde brief.
*In de Ommelander Courant publiceert Janny de Weijs een artikel over de gang van zaken Begraafplaats Adorp.

Bijgaande stukken:
Eerste reactie gemeente HH op een algemeen verzoek zie Verzoek_Antwoord HH met afwijzing
Afwijzing dorpsbudget door college b&w van gemeente HH zie Aanvraag dorpsbudget_afwijzing HH
Regeling dorpsbudget HH zie Verzoek_Bijlage_1_Subsidieregeling_Dorpsbudget_Het_Hogeland_ (1)