We nodigen jullie graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in Artharpe.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening, mededelingen en vaststellen agenda
  • Notulen ALV 11 oktober 2021
  • Jaarverslag 2021 – 2022
  • Financieel verslag 2021 – 2022
  • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  • Begroting 2022 – 2023
  • Samenstelling bestuur
  • NVC-vergadering 2022 en competitie 2022 – 2023
  • Rondvraag

Mocht je zelf nog agendapunten willen inbrengen, geef dit dan als reactie op deze mail door vóór 3 oktober 2022.

Sportieve groet,

Collin, Hans en Monique