Adorp informeert

Selecteer pagina

Dit jaar een belangrijke vergadering omdat we in het kader van de nieuwe landelijke WBTR wetgeving een aantal zaken anders moeten regelen waaronder de aanpassing van de 40 jaar oude statuten (hiervoor hebben we jullie stem nodig.

De agenda ziet er als volgt uit:

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

  1. Notulen ALV 6 oktober 2020
  2. Jaarverslag 2020 – 2021
  3. Financieel verslag 2020 – 2021
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
  5. Begroting 2021 – 2022 (voorstel contributie jeugd- en senior leden)
  6. WBTR wetgeving (voorstel nieuwe statuten)
  7. NVC-vergadering 2021 en competitie 2021 – 2022
  8. Rondvraag

Alle stukken voor de ALV zijn meegestuurd met de digitale nieuwsbrief die op 1 oktober is gestuurd, maar liggen ook ter inzage bij de secretaris van de vereniging (Familie Hamming, Torenweg 13). Daar waar het stukken betreft waarover gestemd moet worden, mogen leden, naast stemmen op de ALV zelf, ook voorafgaand aan de ALV hun stem via familiehammig@telfort aan het bestuur doorgeven.

Mocht je zelf nog agendapunten willen inbrengen, geef dit dan aan ons door voor 4 oktober 2021.

Sportieve groet,Collin, Hans en Monique