Adorp informeert

Selecteer pagina

Op dinsdag 14 april 2020 heeft het college van B&W van de gemeente Het Hogeland het ontwerpbestemmingsplan voor ’t Stee vastgesteld. In samenspraak met de gemeente en Stichting Kuub heeft Dorpsbelangen Adorp het plan nu zover kunnen brengen dat het plan in een formelere fase is aangeland.

Dit houdt voor Dorpsbelangen concreet in dat de eigenaar van de grond, gemeente het Hogeland, samen met Stichting Kuub verdere afspraken hebben gemaakt over het vervolg. Beide partijen hebben in goed overleg besloten om de verdere uitwerking van het plan aan de gemeente over te laten. E.e.a. zal op basis van de ontwerpen van Stichting Kuub verder gewerkt gaan worden. Dit houdt concreet in dat de gemeente het bestemmingsplanproces verder zal gaan doorlopen.
De beoogde uitgifte van de percelen zal na definitieve vaststelling van het bestemmingsplan ook door de gemeente gaan plaatsvinden.

Besluit college Het Hogeland
Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan voor Adorp ’t Stee vastgesteld. Het plan maakt de bouw van 16 tot 18 koopwoningen op het braakliggend voormalige sportterrein mogelijk. De afgelopen jaren is hiervoor in overleg met diverse geïnteresseerden en Vereniging Dorpsbelangen Adorp een stedenbouwkundige plan en een bouwkundig ontwerp voor de woningen opgesteld.

Voor de geplande woningen bestaat voldoende belangstelling. De druk op de woningmarkt in het vlakbij gelegen Groningen is onverminderd hoog. Met de woningbouw in Adorp kan daarop worden ingespeeld. ’t Stee ligt aan de oostkant van het dorp, tussen de bestaande bebouwing en de spoorlijn.

De plannen zijn eerder al voorgelegd aan de Adorpers. Die reageerden over het algemeen positief. Een beperkt aantal zienswijzen van inwoners leidde tot een aantal aanpassingen van het oorspronkelijke plan.
Het plan is vanaf woensdag 22 april digitaal in te zien via www.hethogeland.nl. Daar kunnen ook vragen worden gesteld. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan later dit jaar definitief vast.

Zie voor het besluit van het college ook de link:
https://hethogeland.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-burgemeester-en-wethouders/collegebesluiten/besluitenlijst-college-14-april-2020